Uvažene kolegice i kolege,

Udruženje dječijih neurologa u BiH (Child Neurology Society in Bosnia and Herzegovina) je profesionalna, neprofitna organizacija koja okuplja stručnjake u oblasti dječije neurologije i srodnih disciplina u Bosni i Hercegovini, Udruženje ima  svoj naziv, sjedište, pečat  i područje djelovanja,

Osnovano je  9.11.2009. godine kada je registrirano pri Ministrastvu za civilne poslove BiH, donešen je Statut te je počelo aktivno sa radom tokom 2010. godine.

Prvi predsjedavajući Osnivačke skupštine potom i Izvršni direktor je bio uvaženi  prof.dr.sci. Smail Zubčević, koji je uspio da Sarajevo bude domaćin  EPNS training courses od  2012-2014. godine.

Njegovom preranom smrću 2018. godine Udruženje praktično prestaje sa radom da bi se ponovo obnovilo i pravno registriralo tokom 2021 godine kada smo uspjeli riješiti sve administrativne prepreke.

Ciljevi Udruženja:

  • Unapređenje stručnog i naučnog razvoja pedijatrijske neurologije, podrška okupljanju stručnjaka u oblasti dječije neurologije i srodnih disciplina u BiH
  • Promicanje i unapređenje ove medicinske discipline uz suradnju sa međunarodnim projektima i istraživanjima iz ove oblasti,
  • Suradnja sa međunarodnim društvima i udrugama,
  • Poticanje edukacije, održavanje edukativnih  programa seminara i radionica u oblasti zdravstva te razmijena iskustava sa srodnim organizacijama u BiH

Članstvo u Udruženju mogu ostvariti svi dječiji neurolozi i medicinski stručnjaci koji učestvuju u zbrinjavanju djece sa neurološkim poremećajima, a državljani su BiH ili strani državljani, a imaju boravište u BiH i rade na promicanju zdravlja iz ove oblasti.

Udruženje vodi registar svog članstva.

U registar članstva upisuju se slijedeći podaci:

  • Ime i prezime,
  • datum i mjesto rođenja,
  • državljanstvo,
  • datum potpisivanja odluke o pristupanju u Udruženje,
  • broj, datum i rješenje licence za rad

Organi Udruženja su : Skupština  i  Izvršni direktor. Skupštinu čine članovi Udruženja koji biraju predsjednika i izvršnog direktora. Skupštinu saziva predsjednik.

Trenutni  Predsjednik skupštine je doc. dr. sci.  Sajra Uzičanin, Izvršni direktor je prim mr. sci. dr. Emira Gasal Gvozdenović.

Udruženje kao neprofitna organizacija, stiče sredstva od članarine ako Skupština tako odredi, zatim od učestvovanja u projektima, izdavanja brošura i publikacija donacija kao i prihode stečene kroz ciljeve i aktivnosti Udruženja u skladu sa Statutom.